Bạn cần trả lời câu hỏi để tiếp tục xem phim (trả lời tối thiểu đúng 3/4 câu hỏi)

A. Võ Nguyên Giáp
B. Hồ Chí Minh
C. Đỗ Mười
D. Trường Chinh

A. Đà Nẵng
B. Thanh Hóa
C. Hà Nội
D. Hải Phòng

A. Chữ S
B. Chữ O
C. Chữ L
D. Chữ C

A. Lào
B. Campuchia
C. Thái Lan
D. Việt Nam